13 grudnia 2023 delegacja naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika śp. Tomasza Metry- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy za zaproszenie Panu Ryszardowi Walczakowi, Prezesowi Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” i Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Jerzego Popiełuszki. Uroczystość miała miejsce w dolinie 96 Dębów Smoleńskich. Modlitwę poprowadził i poświęcenia dokonał J.E. Biskup Romuald Kamiński- Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawarto 7 grudnia 2023 r. pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.
Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania w zakresie:
• przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Strony;
• wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
• wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji;
• wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności;
• promocji przedsięwzięć prowadzonych przez Strony w obszarze ich działalności;
• wymiany uczniów i studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym,
• wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji.
Sygnatariuszami umowy byli: ze strony A.Poż Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Liceum Ogólnokształcące w Urlach reprezentowała Dyrektor Pani mgr Beata Skulimowska.