KLASA WOJSKOWA – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

W trakcie czterech lat spędzonych w klasie wojskowej uczniowie uczą się m.in. musztry, strzelania sportowego, strzelania z broni bojowej, wojskowych systemów walki wręcz, taktyki zielonej i czarnej, obrony przed bronią chemiczną, topografii wojskowej, łączności. Dziewczęta i chłopcy z klas wojskowych przygotowują się pod względem wiedzy i sprawności fizycznej do służby wojskowej i nauki na wyższych uczelniach wojskowych. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w szkole oraz przez instruktorów z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Wszystkie klasy wojskowe to Oddziały Przygotowania Wojskowego będące integralną częścią realizowanego przez MON programu OPW (koordynowanego przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji), dzięki któremu szkoła otrzymuje również dotacje na ubiór ucznia i specjalistyczny sprzęt wykorzystywane podczas zajęć wojskowych.

Uczniowie, którzy zaliczą zajęcia z przygotowania wojskowego otrzymują certyfikat przeszkolenia wojskowego, który umożliwia im odbycie skróconej służby przygotowawczej a podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe dodatkowe punkty.

KLASA POLICYJNA

Uczniowie podejmujący naukę w klasie policyjnej realizują zajęcia teoretycznej i praktyczne w ramach przedmiotu „Prawo Policyjne” przygotowując się tym samym do pełnienia służby głównie w Policji.

Na zajęciach poruszane są między innymi następujące zagadnienia:
• źródła prawa i wybrane zagadnienia z wiedzy prawniczej
• historia i zasady funkcjonowania Policji jako organu bezpieczeństwa publicznego.
• bezpieczeństwo i kontrola ruchu drogowego (wykłady i ćwiczenia z zakresu ruchu drogowego pomocne przy egzaminach na prawo jazdy)
• specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
• zajęcia strzeleckie
• zajęcia sportowe, obrona przed atakiem, chwyty obezwładniające, interwencje policyjne, ćwiczenia fizyczne występujące w teście sprawnościowym dla kandydatów do Policji.

W ramach porozumienia z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wyjeżdżamy tam na zajęcia i konkursy z zakresu wiedzy i umiejętności policyjnych.

Organizujemy inne wyjazdy szkoleniowe, m.in. do Komendy Stołecznej Policji, do zakładu karnego Warszawa–Grochów, Wojskowej Akademii Technicznej na tor przeszkód oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podczas czterech lat nauki, zwracamy dużą uwagę na dyscyplinę, która jest nieodzowna do pełnienia służby w formacjach mundurowych.

Zajęcia i szkolenia prowadzą osoby doświadczone w pracy w służbie w Policji i innych służbach mundurowych.

KLASA RATOWNICZO-POŻARNICZA

Nowy kierunek kształcenia, jakim jest „Klasa ratowniczo - pożarnicza”, to kierunek na czasie a ratownictwo medyczne i służba w straży pożarnej to zawody z przyszłością. W klasie „ratowniczo - pożarniczej uczniowie oprócz nauki zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego, edukacji pożarniczej i promocji zdrowia będą w pełni realizować podstawę programową z przedmiotów ogólnokształcących.

Młodzież, przez czteroletni okres nauki, szkolić się będzie pod bacznym okiem instruktora z sekcji ratownictwa medycznego i straży pożarnej, którzy zapewnią szkolenia w jednostkach realizujących zadania operacyjne w zakresie ratownictwa medycznego i pożarnictwa a także kształtować będą wśród młodzieży właściwe postawy obywatelskie, moralne oraz odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę ratowników medycznych i strażaków a zajęcia terenowe odbywać się będą w Stacjach Ratownictwa Medycznego, centrach dyspozytorskich, na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Ochotniczej Straży Pożarnej.
Cele edukacyjne:
• Wzbogacenie o wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i pożarnictwa.
• Rozwijanie zdolności i zainteresowań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, medycznych i przyrodniczych.
• Kształtowanie postawy funkcjonowania zgodnego z prawem.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin o bezpieczeństwie, medycznych i przyrodniczych oraz prawnych.
• Rozwijanie nawiązania kontaktu z ludźmi z różnych środowisk i o różnym stanie zdrowia.
• Wykształcenie w sobie postawy reagowania na stres i trudne sytuacje.
• Kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy ratowniczej i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w życiu codziennym.

KLASA STEWARDESS/STEWARDÓW

INTERNAT