Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.liceumurle.pl


Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum w Urlach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-22.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Skulimowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 675 48 94 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku
ul. Żwirki i Wigury 4 05-281 Urle

Parking
Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 25 metrów. Parking jest bezpłatny.
Parking jest usytuowany przed głównym wejściem do budynku od strony ulicy Leśnej. Miejsca parkingowe znajdują się przed bramą przy chodniku.

Pies asystujący
Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku
Do wejścia prowadzą schody.
Przy schodach znajduje się poręcz. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
Otwierają się na zewnątrz.
Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
Szerokość otworu wejściowego wynosi 120 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem
Na wprost od wejścia znajduje się niewielki hol. Po prawej stronie od wejścia znajdują się schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro oraz do poziomu -1 na którym znajduje się biblioteka i szatnia.

Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia
Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka
Nie mamy dostępnej toalety. Do łazienki prowadzą schody.

Aplikacje mobilne
brak