^ Powrót na górę

Liceum Ogólnokształcące w Urlach

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Odwiedza nas 420 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady rekrutacji 2017

Nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018

Nabór elektroniczny -  od 8 maja logujemy się do systemu:

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat

REGULAMIN PRZYJĘĆ DLA KANDYDATÓWDO KLAS PIERWSZYCH

Liceum Ogólnokształcącego

im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

w Urlach

ul. Żwirki i Wigury 4

na rok szkolny 2017/2018

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1.       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
(z późniejszymi zmianami).

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. nr 13, poz.125 ze zm.).

3.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997, poz. 357
z późniejszymi zmianami).

4.       Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie, zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego 17 stycznia 2012r.

5.       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. nr 96 poz.873).

6.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

7.       Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

Charakterystyka klas:

Grupa: wojskowa
Języki obce: język angielski, język niemiecki
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone do wyboru: historia lub geografia
Przedmioty dodatkowe: przysposobienie wojskowe, język angielski wojskowy, samoobrona

Grupa: policyjna

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone do wyboru: historia lub geografia

Przedmiot dodatkowy: prawo policyjne, język angielski policyjny, samoobrona

Grupa:  strażacka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone do wyboru: historia lub geografia

Przedmiot dodatkowy: ochrona przeciwpożarowa, samoobrona

Grupa:  służby więziennej

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone do wyboru: historia lub geografia

Przedmiot dodatkowy: resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej, samoobrona

WYMAGANE DOKUMENTY

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
które kandydat ukończył) zaświadczenia o
  wynikach egzaminu  gimnazjalnego,

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego.

- trzy fotografie (podpisane na odwrocie);

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń o zwiększonym wysiłku.

ZASADY PUNKTACJI

1. Do Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach będą przyjmowani kandydaci, według rankingu punktowego wynikającego z zastosowania procesu rekrutacyjnego. Na listach przyjętych do poszczególnych zespołów klasowych znajdą się tylko te osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.

2. Po zebraniu wszystkich danych kandydaci zostaną przydzieleni do określonej klasy na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych z następujących składowych:

a)        wynik egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów (na podstawie zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu);

b)       oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przy rekrutacji do wybranej klasy - maksymalnie 80 punktów ;

c)         szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 punktów .

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych.

Wynik egzaminu przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego przelicza się na punkty mnożąc liczbę procent uzyskanych z poziomu podstawowego przez 0,08 a z poziomu rozszerzonego przez 0,12. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

celujący 20 punktów
bardzo dobry 16 punktów
dobry 12 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

5. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz realizowane w Liceum

- język polski

- matematyka

- język angielski

- wiedza o społeczeństwie

6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2 litera c można otrzymać:

- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów

Za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego – 10 pkt.

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego -7 pkt.

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 5 pkt.

- finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich – 10 pkt.
- l
aureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 7 pkt.

- finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 5 pkt.

- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego – 7 pkt.

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 5 pkt.

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 3 pkt.

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum można otrzymać:

a) sportowe lub artystyczne:

- na szczeblu powiatowym – 1 punkt
- na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty
- na szczeblu ogólnopolskim – 3 punkty

- na szczeblu międzynarodowym – 4 punkt

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - 2 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

9. Łącznie kandydat do klasy pierwszej Liceum może uzyskać 200 punktów .

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

O ile kandydat nie zostanie przyjęty do wybranej grupy, szkoła w miarę posiadanych miejsc będzie proponowała mu inny profil.

Terminarz:

Od 8 maja 2017 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do 19 maja 2017 r. (piątek)  do godz. 15.00
kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły: podanie-kwestionariusz osobowy na druku szkolnym, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów. Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać TUTAJ

Od 16 czerwca 2017 r. (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły.

Od 23 czerwca 2017 r. (piątek) od godz. 12.00 do 28 czerwca 2017 r. (środa) do godz. 16.00 kandydaci składają dokumenty, w tym:

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o  wynikach egzaminu  gimnazjalnego,

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

- trzy fotografie (podpisane na odwrocie);

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
o zwiększonym wysiłku.

od 8 maja 2017 r. (poniedziałek)  do 5 lipca 2017 r. (środa) (najpóźniej do 20 czerwca 2017 r. możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły
i innych złożonych dokumentów, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.

5 lipca 2017 r. (środa) do godz. 16.00 komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej,
  a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 6 lipca 2017 r. (czwartek) od godz. 10:00 do 14 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 12:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole w postaci przedłożenia oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do 14 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Od 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) od godz. 10:00 do 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 16:00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami branymi pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Od 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) do 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) (najpóźniej do 14 sierpnia 2017 r. możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso) komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły
i innych złożonych dokumentów

Do 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacjęo zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 30 sierpnia 2017 r. (środa) do godz. 16:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenia woli podjęcia nauki w naszej szkole w postaci przedłożenia oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) do godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Postanowienia końcowe:
- Szkolna komisja rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokół postępowania kwalifikacyjnego.

- Bezpośredni nadzór nad pracą komisji sprawuje Dyrektor Szkoły.

- Odwołanie od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej należy złożyć na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych do klas pierwszych.

- Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i powiadamia na piśmie o sposobie jego załatwienia.

Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać TUTAJ

 

 

Organ prowadzący:

 

         

Współpracujemy:

 

herb

           

     

  wojsko polskie logo      zwiazek strz    SALWA 354MB       logo legia2     

sssologo 

Powiat Wołomiński            

 

 klasa wojskowa, klasa policyjna, klasa strażacka, liceum wojskowe, szkoła mundurowa, liceum mundurowe, szkoła wojskowa